Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kada postoje materijalni nedostaci

Nedostatak postoji:

  1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

Kupac koji je uredno i na vrijeme obavijestio Prodavatelja o nedostatku na proizvodu može zahtijevati da se nedostatak ukloni tj. po svom izboru ima pravo na popravak proizvoda ili zamjenu. Ako Prodavatelj u naknadnom primjerenom roku kojeg mu je dao Kupac ne ukloni nedostatak tj. ne izvrši popravak ili zamjenu, Kupac može raskinuti Ugovor ili zahtijevati sniženje cijene.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene Proizvoda, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid Ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu sa zakonskim odredbama koje reguliraju popravak i zamjenu, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid Ugovora. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Teret dokaza da je nedostatak neznatan snosi Prodavatelj.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez nedostatka snosi Prodavatelj.

(Svi Proizvodi koje prodajemo se skladište i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se Proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.)

Koja prava ima Kupac u slučaju popravka/zamjene?

Popravak ili zamjena Proizvoda s nedostatkom provodi se bez dodatnog troška za Kupca, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku (dolaskom u poslovne prostorije, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte) te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu Proizvoda i svrhu za koju je kupcu taj Proizvod bio potreban.

Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti Proizvod na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

U slučaju zamjene Proizvoda Kupac nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjenih Proizvoda tijekom razdoblja prije njihove zamjene.

U kojim slučajevima nemate pravo na raskid Ugovora i povrat Proizvoda?

  1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja,
  2. otvoren Proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno sukladan,
  3. ako je nedostatak na Proizvodu neznatan.

Kupac nema pravo na raskid Ugovora zbog nedostatka na Proizvodu ako mu je nemoguće vratiti Proizvod ili ga vratiti u stanju u kojem ga je primio, osim ako je Proizvod potpuno ili djelomično propao ili oštećen zbog nedostatka koji opravdava raskid Ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati Proizvod ili da ga vrati u stanju u kojem ga je primio izgubio pravo da raskine Ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka, poput zahtijevati predaju drugog Proizvoda bez nedostatka.